Workshop / activiteit

Marije Stekelenburg


{English below}

Ik ben Marije Stekelenburg. In 2018 studeerde ik af van de Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen, en tijdens die studie kwam ik er achter dat mijn interesse uitgaat naar de wisselwerking tussen gezondheid, werk en maatschappij. Zodoende volgde ik de minor arbeids- en organisatiepsychologie en focuste ik me op thema’s over arbeid, zorg en participatie. In het kader van de UU master Social Policy and Public Health volgde ik een praktische stage bij Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM), een organisatie die hoogopgeleide mensen met een arbeidsbeperking begeleidt naar en tijdens een duurzame functie op niveau. Sinds zomer 2020 werk ik hier met veel plezier als life- en loopbaancoach. In mijn functie maak ik kennis met mensen die geïnteresseerd zijn in onze begeleiding en bepaal ik samen met hen of een van onze trajecten passend is. Daarnaast begeleid ik mensen persoonlijk bij hun arbeidsmarktoriëntatie proces, het ontwikkelen van sollicitatievaardigheden en in kaart te brengen wat hun competenties zijn. Daarbij help ik iemand om onder woorden te brengen of en zo ja, welke factoren wegens een fysieke of psychische beperking belangrijk zijn om rekening mee te houden op de werkvloer. Levensbrede begeleiding, zoals zelfstandiger worden op het gebied van structureren of sociaal gebied, voer ik ook uit. In mijn werk zie ik dagelijks welke uitwerking de Participatiewet heeft op dagelijks leven van mensen, en wat drempels zijn voor deze doelgroep om de arbeidsmarkt te (her)betreden. Als begeleider geef ik mensen graag een stukje perspectief. Of dat nu is door iemand te helpen met het aanvragen van bepaalde voorzieningen of door een doel meer behapbaar te maken door het in stukjes op te delen. Iemand met gegroeid (zelf)vertrouwen zien beginnen aan een baan waar zijn of haar talenten en capaciteiten kunnen worden benut, dat geeft veel energie.

{English}

My name is Marije Stekelenburg. In 2018 I graduated from the Bachelor of Interdisciplinary Social Sciences, and during that program I discovered that my interest lies in the interaction between health, work and society. That is why I chose the minor in work and organizational psychology and I focused on themes about work, care and participation. As part of the UU master Social Policy and Public Health, I followed a practical internship at Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM), an organization that guides highly educated people with an occupational disability to and during a sustainable position at the appropriate level. Since the summer of 2020 I work here as a life and career coach. In my position I get to know people who are interested in our guidance and I determine together with them whether one of our trajectories suits their situation and wishes. In addition, I guide people in their labor market orientation process, developing application skills and mapping out their competencies. In doing so, I help someone to articulate whether and, if so, which factors due to a physical or psychological disability are important to take into account in the workplace, and how to communicate this to an employer. I also provide life-wide guidance, such as becoming more independent with planning or expanding the social network. In my work I see every day what effect the Participation Act has on people’s daily lives, and what barriers there are for this target group to (re)enter the labor market. As a coach I like to give people a bit of perspective. Whether that is by helping someone apply for certain facilities or by making a goal more manageable by dividing it into pieces. Seeing someone with increased (self) confidence start a job where his or her talents and capacities can be used, that gives a lot of energy.