Workshop / activiteit

Lian Stouthard


After my bachelor ASW (2007-2012) and the master Social Policy and Interventions (2012-2013) I ended up in health care, after some wanderings. Since 2017 I work as a senior researcher at Vilans, the knowledge center for long-term care. Here I work mainly on issues of integrated and cross-domain care. 

My background in General Social Sciences is a good basis for this. In this course you learn to look at issues from different angles and disciplines. The Dutch healthcare landscape is very complex. Healthcare users and professionals have to deal with different laws and financing forms on a daily basis. As a result, we sometimes forget to look at the perspective of the individual. From the perspective of integrated care, this perspective is central. The starting point is that someone who needs care and/or support should receive this in cohesion, because for the individual it’s not about care domains and financing structures but about his or her life. 

In the projects I do, I explore what can be done in a municipality, district or neighborhood to provide care and support in a cohesive manner. I focus on the residents themselves, for example elderly people and families with complex support needs, residents’ initiatives and the (policy) organization and implementation of care and support by municipalities and care organizations. 

Na mijn bachelor ASW (2007-2012) en de master Social Policy and Interventions (2012-2013) ben ik, na wat omzwervingen, terecht gekomen in de zorg. Sinds 2017 werk ik als senior onderzoeker bij Vilans, het kenniscentrum langdurende zorg. Hier werk ik voornamelijk aan vraagstukken omtrent integrale en domeinoverstijgende zorg. 

Mijn achtergrond in de Algemene Sociale Wetenschappen is hiervoor een goede basis. In deze opleiding leer je vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en disciplines te bekijken. Het Nederlandse zorglandschap is erg complex. Zorggebruikers en professionals hebben op dagelijkse basis te maken met verschillende wetten en financieringsvormen. We vergeten daardoor soms om naar het perspectief van het individu te kijken. Vanuit het gedachtegoed van integrale zorg staat dit perspectief juist centraal. Uitgangspunt is dat iemand die zorg en/of ondersteuning nodig heeft dit in samenhang moet krijgen, want voor het individu gaat het niet om zorgdomeinen en financieringsstructuren maar om zijn of haar leven. 

In de projecten die ik doe verdiep ik mij in wat er in een gemeente, wijk of buurt gedaan kan worden om zorg en ondersteuning in samenhang vorm te geven. Hierbij richt ik mij op de inwoner zelf, denk aan ouderen en gezinnen waar complexe ondersteuningsvragen spelen, bewonersinitiatieven en de (beleidsmatige)inrichting en uitvoering van de zorg en ondersteuning door gemeenten en zorgorganisaties.