Workshop / activiteit

Jasper van Commenee


Scroll down for the English version!

Dutch

Ik ben in 2005 begonnen met mijn bachelor Culturele Antropologie (de naam was toen nog voluit: Culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen). In 2009 ben ik begonnen aan de inmiddels opgeheven master Multiculturalisme in vergelijkend perspectief (een antropologische master). Tijdens de introductie van deze master kregen we wat denkrichtingen voor ons masteronderzoek voorgeschoteld. Eén van de voorbeelden ging over Groenland en beschreef de sociale en culturele veranderingen die een opwarmend klimaat daar teweeg brachten. Dit voorbeeld is uitgemond in een onderzoek op Groenland. 

Samen met een studiegenoot vertrokken we begin 2010 naar Groenland en troffen we een prachtig en bijzonder land aan. Een land dat enerzijds te kampen heeft met een snel veranderende leefomgeving door de opwarming van de aarde, en anderzijds een samenleving die zich goed weet aan te passen aan de omstandigheden. In 2010 heb ik mijn scriptie over Groenland voltooid en ben ik afgestudeerd. 

De ervaringen op Groenland hebben mij ertoe aangezet een baan te zoeken in de duurzame sector. Deze zoektocht is uiteindelijk uitgemond in een functie beleidsmedewerker Duurzaamheid bij de gemeente Leeuwarden. Ik heb op Groenland mogen ervaren wat de gevolgen van klimaatverandering zijn, maar ook hoe de mens zich altijd heeft weten aan te passen. Deze twee zaken komen in mijn huidige werk terug; we moeten actief ingrijpen om de verdere opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beteugelen en ons tegelijkertijd aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Daarbij dienen we altijd rekening te houden met de menselijke verhoudingen en oog te hebben voor mensen die zonder hulp niet mee kunnen komen. Deze aspecten komen gelukkig in mijn huidige werk terug.

English

I started my bachelor’s degree in Cultural Anthropology in 2005 (the name at the time was full: Cultural Anthropology and Sociology of Non-Western Societies). In 2009, I started the now-discontinued master’s in Multiculturalism in Comparative Perspective (an anthropology master’s). During the introduction to this master’s program we were presented with some ideas for our master’s research. One of the examples was about Greenland and described the social and cultural changes that a warming climate brought about there. This example culminated in a research project in Greenland. 

Together with a fellow student we left for Greenland in early 2010 and found a beautiful and special country. A country that on the one hand has to deal with a rapidly changing environment due to global warming, and on the other hand a society that knows how to adapt to the circumstances. In 2010 I completed my thesis on Greenland and graduated. 

The experiences in Greenland prompted me to look for a job in the sustainable sector. This search eventually culminated in a position as policy officer for Sustainability at the municipality of Leeuwarden. On Greenland I was able to experience the consequences of climate change, but also how mankind has always been able to adapt. These two things are reflected in my current work; we must take active steps to curb further global warming as much as possible while adapting to changing circumstances. In doing so, we must always take into account human relationships and be mindful of people who cannot keep up without help. These aspects are fortunately reflected in my current work.