Workshop / activiteit

Jan Haarhuis


Scroll down for the English version!

Dutch

Na de middelbare school ben ik in 1978 met de lerarenopleiding voor de ‘Midden-school’ gestart. Na afronding van de lerarenopleiding ben ik in Pedagiek gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht en na mijn Propedeuse Pedagogiek ben ik de kopstudie Onderwijskunde gestart. Vervolgens ben ik mijn eigen bedrijf begonnen en heb ik mijn studie een aantal jaren stopgezet en heb deze later weer opgepakt en afgerond.  Na ongeveer 12 jaar als zelfstandig ondernemer te hebben gewerkt ben ik bij de Faculteit Diergeneeskunde gaan werken. Eerst als onderwijs coördinator en later als hoofd onderwijs en studentenzaken. Daarna ben ik verantwoordelijk geweest voor de visie op Onderwijs en ICT voor de UU en heb ik deze visie vertaald naar het programma Educate-it dat ik van 2014 tot 2020 heb ontwikkeld en geleid en dat nu een structureel onderdeel is van de UU organisatie, partner van het Center of Academic Teaching (CAT).
Momenteel werk ik aan de ontwikkeling van een van de eerste Europese Universiteiten, CHARM-EU, waar de UU onderdeel is van een alliantie met 4 andere universiteiten in Europa. Daarnaast ben ik lid van de stuurgroep Onderwijs van de strategische alliantie TUe, WUR, UMCU en UU (EWUU) en proberen we ons onderwijs van de verschillende instellingen met elkaar te verbinden en toegankelijk te maken voor studenten en werken we aan onderwijsinnovatie.
Een overzicht van mijn werkzaamheden van de afgelopen 22 jaar aan de UU staan in mijn biosketch, zie bijlage.
Ik heb momenteel niet een specifieke titel aangezien ik binnen meerdere allianties van de UU actief ben. Overkoepelend zou je mijn titel kunnen vatten in: Programme manager Educational Innovation of Strategic Allianties. 

Mijn studieverloop is ook niet heel standaard:
1978-1983 lerarenopleiding Wis- en Natuurkunde
1984-1986 Pedagiek en onderwijskunde
1991-1993 Onderwijskunde – afstudeerrichting Opleidingskunde (bedrijfsopleidingen met specifieke focus op organisatieveranderingen)
2009 Harvard course: |”Leading Innovations in Health care and Education” 

English

After secondary school I started teacher training for the ‘Middle School’ in 1978. After finishing the teacher training I started to study in Pedagogy at the University of Utrecht and after my Propedeuse Pedagogy I started the kopstudie Onderwijskunde. I then started my own company and stopped my studies for a number of years and later picked them up again and completed them.  After working as an independent entrepreneur for about 12 years I started working at the Faculty of Veterinary Medicine. First as education coordinator and later as head of education and student affairs. Then I was responsible for the vision of Education and ICT for the UU and translated this vision into the program Educate-it that I developed and led from 2014 to 2020 and which is now a structural part of the UU organization, partner of the Center of Academic Teaching (CAT).
Currently I am working on the development of one of the first European Universities, CHARM-EU, where UU is part of an alliance with 4 other universities in Europe. Furthermore, I am a member of the Education Steering Committee of the strategic alliance TUe, WUR, UMCU and UU (EWUU) and we try to connect our education from the different institutions and make it accessible for students and work on educational innovation.
An overview of my work over the past 22 years at UU is in my biosketch, see attachment.
I do not currently have a specific title as I am active within several UU alliances. Overarching, you could sum up my title in: Programme manager Educational Innovation or Strategic Alliances. 

My course of study is also not very standard:
1978-1983 Teacher training in mathematics and physics
1984-1986 Pedagogy and Educational Science
1991-1993 Educational Sciences – major in Training Sciences (corporate training with specific focus on organizational change)
2009 Harvard course: |”Leading Innovations in Health care and Education”